+48 (22) 299 74 46

kontakt@jm-tronik.eu

7:00 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

JM-TRONIK:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się przy sprzedaży urządzeń i usług oferowanych przez JM-TRONIK.
 2. Wszelkie zmiany do postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży zaproponowane przez Kupującego w każdym etapie zamawiania lub jego realizacji wymagają pisemnej zgody JM-TRONIK. pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku, gdy istnieją ogólne warunki kupna Kupującego w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze postanowienia.
 4. Wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami zawarte w formie pisemnej mają w tym zakresie pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży JM-TRONIK.
 5. Każde przyjęcie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia niezmieniające istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie , a w konsekwencji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, co będzie traktowane jako przystąpienie do umowy. Wniesienie jakichkolwiek zmian istotnie zmieniających treść oferty będzie traktowane jako “Zaproszenie do rokowań”.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez JM-TRONIK. wyłącznie w celu wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz promocji produktów. JM-TRONIK. gwarantuje, że dane Kupującego nie zostaną udostępnione osobom trzecim i innym firmom a wyjątkiem sytuacji związanych z realizacją sprzedaży i usług posprzedażnych.

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OFERT CENOWYCH

 1. Warunki oferty dotyczą wyłącznie towarów i usług wymienionych w ofercie pisemnej i nie zobowiązują JM-TRONIK. do dodatkowych dostaw i usług.
 2. Oferta JM-TRONIK. jest ważna jeden miesiąc od daty jej wystawienia chyba, że sama oferta przewiduje inny termin.
 3. Postanowienia umowy zawartej na podstawie przyjęcia oferty nie obejmują norm, postanowień i zwyczajów, na które JM-TRONIK. nie wyraził poprzednio pisemnej zgody.
 4. Wymiary i masy oraz inne informacje podane w instrukcjach, katalogach i informacjach technicznych mają charakter wyłącznie orientacyjny i obowiązują JM-TRONIK. tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone pod rygorem nieważności.
 5. JM-TRONIK. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących szczególnie rozmieszczenia, kształtu, koloru, rozmiarów i tworzywa towarów, przedstawionych lub opisanych w instrukcjach, katalogach, informacjach technicznych i innych drukach reklamowych.

3. WŁASNOŚĆ, POUFNOŚĆ, DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie opracowania, plany i dokumenty powierzone Kupującemu w związku ze sprzedażą towarów i usług mają charakter poufny tj. Kupujący może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
 2. Każda ze Stron ma prawo do udostępnienia informacji swoim podwykonawcom, przedstawicielom lub innym osobom trzecim jedynie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
 3. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego zwrócone JM-TRONIK. wraz ze wszystkimi kopiami niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania przez JM-TRONIK.
 4. Przekazanie danych osobowych (np.: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres e-mail) pracowników JM-TRONIK. Kupującemu, odbywa się tylko w celu realizacji zakupionych usług lub serwisu na wskazanych obiektach do weryfikacji tożsamości.
 5. Dane osobowe są przekazywane w formie udokumentowanej (służbowy e-mail JM-TRONIK).
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w okresie trwania realizacji zakupionych usług lub serwisu.
 7. Obowiązkiem Kupującego jest przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

4. POLITYKA CENOWA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów i usług oferowanych przez JM-TRONIK podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).
 2. W przypadkach, gdy ceny zawarte w cennikach i ofertach wyrażone są w walutach obcych, ich równowartość w PLN zostanie określona według kursu średniego waluty krajowej w stosunku do waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 3. Ceny towarów i usług oferowanych przez JM-TRONIK wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku.
 4. JM-TRONIK oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT – NIP nr
 5. W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem faktur VAT Kupujący upoważnia JM-TRONIK do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym i przyjętym zamówieniu.
 6. W przypadku opóźnienia płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek maksymalnych wynikających z przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy przewidziana jest zaliczka lub zadatek na rzecz Sprzedającego, wpłacona przez Kupującego kwota podlega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, zaliczka podlega zwrotowi według jej nominalnej wartości, zaś w przypadku zadatku zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy (art. 394 K.C.).
 8. W przypadku, gdy zaliczka bądź zadatek wyrażone są w walutach obcych, ich równowartość w PLN zostanie określona według kursu średniego waluty krajowej w stosunku do waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego na dzień poprzedzający dzień wystawienia żądania zaliczki.
 9. JM-TRONIK dopuszcza możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przyjęcia jego do realizacji. Po tym terminie Kupujący może odstąpić od zamówienia, ale zostanie obciążony kosztami wynikającymi z obsługi zamówienia, rodzaju zamówionych urządzeń i zaawansowania realizacji zamówienia, w wysokości co najmniej 20% wartości zamówienia.
 10. JM-TRONIK nie dopuszcza możliwości cesji należności wynikającej z wystawionej faktury VAT na inny podmiot niż określony w potwierdzeniu zamówienia, bez wcześniejszej zgody wyrażonej na piśmie.

5. LOGISTYKA DOSTAW

 1. Ceny podane w ofertach obejmują opakowanie standardowe, niepodlegające zwrotowi. Każde zamówienie Kupującego dotyczące innego opakowania niż standardowe będzie powodowało obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami.
 2. Transport przez JM-TRONIK następuje na koszt Kupującego, a w przypadku zamówień na kwotę netto do 150.000,- PLN, powyżej tej kwoty JM-TRONIK pokrywa koszty transportu.
 3. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar od JM-TRONIK w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać towar w siedzibie JM-TRONIK, przy czym odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty.
 4. Wydanie towaru następuje z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany przez Kupującego lub w siedzibie Kupującego, jeżeli transport jest na koszt JM-TRONIK lub w chwili wydania przewoźnikowi w przypadku transportu na koszt Kupującego.
 5. JM-TRONIK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru po jego wydaniu przewoźnikowi lub Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie – ryzyko z tego tytułu ponosi Kupujący.
 6. Termin wydania towaru daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
 7. Reklamacje ilościowe odebranych towarów mogą być zgłaszane tylko w sytuacji, gdy przesyłka odebrana nie nosiła z zewnątrz śladów naruszeń. Reklamacja, taka winna być zgłoszona pisemnie po ujawnieniu braku ilościowego nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru. Do reklamacji ilościowej należy dołączyć komisaryczny protokół odbioru stwierdzający braki ilościowe wraz z kopią listu przewozowego oraz faktury sprzedaży lub innych dokumentów towarzyszących przesyłce.
 8. Jeżeli dostawa towarów odbywa się na koszt i ryzyko JM-TRONIK, Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru wady jawne i uszkodzenia dostarczonych towarów oraz braki ilościowe, w protokole odbioru pod rygorem utraty zgłaszania reklamacji wad, uszkodzeń oraz braków ilościowych. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do przesłania oryginału listu przewozowego wraz z protokołem odbioru stwierdzającym istnienie wady lub braki ilościowe, podpisanym przez przewoźnika, potwierdzającym fakt uszkodzeń w transporcie.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny za towar/ usługę bądź za ich część.
 10. JM-TRONIK ma prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 15% wartości zamówienia w przypadku nie odbierania towaru przez okres dłuższy niż 45 dni lub niedostarczenia danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.
 11. W przypadku, gdy JM-TRONIK od umowy nie odstąpi, JM-TRONIK obciąży Kupującego ceną za towar zwiększoną o koszty magazynowania i składowania towaru w wysokości 1% jego wartości netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania i składowania, począwszy od 14 dnia opóźnienia w odbiorze lub dostawie towaru.
 12. Koszty i ryzyko rozładunku towarów oraz koszty organizacji rozładunku towarów ponosi wyłącznie Kupujący.
 13. Koszty i ryzyko instalacji towarów oraz koszty organizacji instalacji towarów ponosi wyłącznie Kupujący.
 14. Jeżeli Przedmiot Dostawy dostarczony przez Sprzedającego, Klient przekazuje dalej w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim poza granicami Polski, wówczas Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów danego kraju i międzynarodowych dotyczących kontroli (re)eksportu.
 15. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli eksportu, Klient, na żądanie Sprzedającego, niezwłocznie przekazuje mu wszelkie informacje dotyczące Klienta końcowego oraz docelowego zastosowania Przedmiotu Dostaw, jak również wszelkich istniejących ograniczeń dotyczących kontroli eksportu.

6. TERMINY REALIZACJI – ODSZKODOWANIA

 1. Terminy realizacji zamówienia określone w ofercie podane są orientacyjnie, a dokładne terminy realizacji zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie przez COROBOTICS SP.Z O.O.
 2. Strony są zobowiązane do współpracy w trackie realizacji umowy. Kupujący obowiązany jest udzielić JM-TRONIK wszelkich informacji niezbędnych do zaprojektowania i wyprodukowania towaru lub realizacji usługi. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych technicznych lub danych dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają się od daty pisemnego potwierdzenia przyjęcia wszystkich warunków zamówienia przez JM-TRONIK Zmiana typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów i uzgodnień zamówienia może spowodować zmianę terminu realizacji.
 4. JM-TRONIK jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności:
 5. a) siła wyższa rozumiana, jako: lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
 6. b) przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów,
 7. c) zdarzenia z winy Kupującego,
 8. d) zmiana przez Kupującego wcześniejszych uzgodnień oraz typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów.
 9. Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 6.4. powoduje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania tych okoliczności.
 10. O podjęciu zawieszonego wykonania zamówienia JM-TRONIK niezwłocznie powiadomi na piśmie Kupującego.
 11. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.
 12. W przypadku niedostarczenia towaru lub niewykonania usługi w terminie, z winy JM-TRONIK Sprzedający zapłaci kary umowne w wysokości 0.02 % wartości netto nie dostarczonego towaru lub niewykonanej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wartości netto tego towaru lub usługi.
 13. W sytuacji, gdy jeden lub kilka Przypadków Siły Wyższej lub ich skutków utrzymuje się przez łączny okres 180 dni, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, w zakresie jeszcze niewykonanej części Umowy. W odniesieniu do niewykonanej jeszcze części Umowy, Sprzedający będzie uprawniony do uzyskania od Klienta zwrotu nieuniknionych kosztów poniesionych w związku z takim rozwiązaniem Umowy.

7. ZWROTU TOWARU

 1. Towar do czasu zapłaty całości należności stanowi własność JM-TRONIK. Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
 2. Kupujący nie może dokonać zwrotów urządzeń bez pisemnej zgody JM-TRONIK. Jeżeli Strony dopuszczą możliwość zwrotu to należy zwrócone urządzenia dostarczyć zapakowane w ich oryginalne opakowania i niewskazujące śladów użytkowania.
 3. Kupujący może dokonać zwrotów wyłącznie przed upływem 30 dni od ich daty zakupu.
 4. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
 5. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacji Kupującego, JM-TRONIK ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

8. SERWIS I GWARANCJA

 1. Gwarancji udziela się na okres ustalony 12 miesięcy od daty zakupu lub na inny okres jeżeli był podany w dokumencie gwarancyjnym lub umowie. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty dostawy towaru/wykonania usługi. Okres gwarancji na dany asortyment podawany jest w ofercie i potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane nieodpłatnie przez Serwis JM-TRONIK.
 3. Podstawą do uznania reklamacji jest czytelna i zgodna ze stanem rzeczywistym karta gwarancyjna oraz nienaruszone plomby gwarancyjne.
 4. W przypadku, gdy dokonano istotnych napraw sprzętu, gwarancja biegnie przez kolejne 12 miesięcy jednakże tylko w stosunku do części lub podzespołu wymienionego przy tej naprawie.
 5. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 6. a) w okresie gwarancji dokonano trzech identycznych napraw, a produkt nadal wykazuje wady, które uniemożliwiają jego użytkowanie,
 7. b) Serwis JM-TRONIK stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe, a wada jest istotna, uniemożliwiająca użytkowanie sprzętu jako całości.
 8. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez Klienta oraz koszt ich naprawy.
 9. W przypadku wymiany towaru na nowy termin gwarancji nie biegnie na nowo, a jedynie ulega wydłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Gwarancją nie są objęte:
 11. a) uszkodzenia mechaniczne wywołane nieprawidłowym transportem lub użytkowaniem,
 12. b) uszkodzenia wynikłe z zalania cieczą,
 13. c) uszkodzenia wynikłe z dokonywanych przez Klienta modyfikacji i napraw,
 14. d) uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu,
 15. e) uszkodzenia wynikłe ze stosowania niewłaściwego zasilania,
 16. f) uszkodzenia wynikłe z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 17. g) uszkodzenia wynikłe z wyeksploatowania się elementów, podlegających zużyciu w czasie normalnej pracy
 18. Gwarancją nieobjęte są czynności, do których zobowiązany jest użytkownik, co opisuje Instrukcja Obsługi.
 19. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 20. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.
 21. Zakup towaru przez Klienta jest równoznaczny z przyjęciem warunków gwarancji.
 22. Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Kupujący powiadomi JM-TRONIK na piśmie o wadach niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia i charakter instalacji.
 23. Kupujący zobowiązuje się ułatwić JM-TRONIK stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.
 24. Kupujący zobowiązuje się przesłać wszelkie wadliwe urządzenia lub ich wadliwe części do JM-TRONIK.
 25. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach JM-TRONIK jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do usuwania wad. JM-TRONIK zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt, a jeżeli nie będzie to możliwe, zastrzega sobie prawo wprowadzenia takich zmian w urządzeniach, aby po ich wprowadzeniu urządzenie spełniało wszystkie wymogi, jakie posiadało przed powstaniem wady.
 26. Koszty transportu urządzeń lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji na terenie Polski obciążają JM-TRONIK
 27. W przypadku naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, koszty podróży i pobytu pracowników Serwisu JM-TRONIK na terenie Polski pokrywa JM-TRONIK.
 28. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność JM-TRONIK.
 29. W przypadku nie uznania gwarancji JM-TRONIK wystawi Kupującemu fakturę VAT obciążającą go kosztami diagnostyki, przesyłek i innych kosztów, jakie poniósł JM-TRONIK.
 30. JM-TRONIK nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.
 31. JM-TRONIK zobowiązany jest wydać kartę gwarancyjną w przypadku, gdy z takim żądaniem wystąpi Kupujący.
 32. Odpowiedzialność JM-TRONIK z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. BHP, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Sprzedający oświadcza, że sprzedaje towary/wykonuje usługi zgodnie z wymogami BHP i ochrony środowiska wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa i standardów Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Kupujący stosuje własne standardy w BHP i ochrony środowiska, w razie rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania surowsze w tym zakresie, które zapewniają większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom oraz innym osobom w miejscu prowadzenia prac.
 3. Kupujący na prośbę Sprzedającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wszelkich informacji dotyczących zagrożeń i własnych standardów w zakresie bhp i ochrony środowiska w miejscu prowadzenia prac.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji usług ktokolwiek z personelu Sprzedającego bądź personelu jego podwykonawcy znajdzie się w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa zdrowia bądź życia, ma obowiązek natychmiastowego przerwania prac i zgłoszenia sprawy przełożonemu. Zadanie takie zostanie wykonane dopiero wówczas, gdy wszystkie Strony uznają sytuację za bezpieczną. Czas przygotowania bezpiecznego miejsca pracy przez Kupującego uważany jest za zwłokę Kupującego w realizacji umowy.
 5. Jeśli Kupujący i Sprzedający nie umówią się inaczej to Kupujący dokona zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji prac objętych umową w lokalizacjach i obiektach Kupującego, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21. z późniejszymi zmianami).
 6. Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zostaną dołączone do protokołu odbioru.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym dokumentem lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczy niniejszy dokument rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby JM-TRONIK.
 4. Powyższe postanowienia nie naruszają bezwzględnie obowiązujących uprawnień konsumentów, jeżeli Kupujący jest objętych ochroną konsumencką z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

Warszawa, 1 stycznia 2020r.

Product Enquiry